Algemene Voorwaarden Vakantiepark Zonnetij ©

Gedeponeerd bij de KvK op 10 oktober 2014 onder nummer KvK 04071612.

Onze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden
Deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en (contractuele) verhoudingen specifiek op het gebied van paardhouderij, tijdelijke verhuur en recreatie, dienstverlening op het gebied van paardhouderij, tijdelijke verhuur en recreatie, service op het gebied van paardhouderij, tijdelijke verhuur en recreatie tussen vakantiepark Zonnetij enerzijds en de wederpartij, ruiters, bezoekers, begeleiders, deelnemers enzovoort anderzijds. Deze voorwaarden worden vooraf verstrekt, zijn in te zien via de website, zijn beschikbaar op vakantiepark Zonnetij en zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.

Artikel 1 / Definities
Gebruiker / V.O.F. Vakantiepark Boonstra V.o.f. (KvK 04071612) h.o.d.n. Vakantiepark Zonnetij, haar beheerders of aangewezen derden (ter adres Lhee 88a, Dwingeloo). Bij het aangaan van rechtsbetrekkingen zijn door beide partijen deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard.

Annulering; De schriftelijke mededeling van de klant aan vakantiepark Zonnetij, dat van één of meer overeengekomen diensten géén of slechts gedeeltelijk gebruik zal worden gemaakt; of de schriftelijke mededeling van vakantiepark Zonnetij aan de klant dat één of meer overeengekomen diensten niet of slechts gedeeltelijk verstrekt zullen worden.

Klant; Natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee vakantiepark Zonnetij een overeenkomst aangaat.

Paard; Paard of pony waarop een overeenkomst betrekking heeft.

Regelement; Huis- en gedragsregels die op een duidelijk waarneembare plaats ter kennisneming zijn opgehangen.

Reserveringswaarde; Bij kortdurende overeenkomsten, de totale omzetverwachting, bestaande uit de overeengekomen prijs; Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd, éénmaal het overeengekomen maandbedrag.

Artikel 2 / Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door vakantiepark Zonnetij in het kader van paardhouderij en recreatie binnen zijn/haar bedrijf worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, welke door Vakantiepark Zonnetij uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3 / Aanbod
1. Een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst wordt door vakantiepark Zonnetij schriftelijk per post, of email uitgebracht en altijd zijn onze (online) algemene voorwaarden van toepassing.
2. Een aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren prestaties, alsmede een opgave van de prijs en de opzeggingsmogelijkheden van de klant.

Artikel 4 / Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de schriftelijke bevestiging (email) verstuurd is.
1.a. Danwel de overeenkomst wordt mondeling aangegaan voor wat betreft de huur van paarden, bespreking en reservering van ritten. 2. Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de overeenkomst naar haar aard van doorlopende duur is.Artikel 5 / Prijs en prijswijziging 1. Vakantiepark Zonnetij hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van vakantiepark Zonnetij wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld.
2. Vakantiepark Zonnetij heeft het recht om bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd, eenmaal per jaar de prijs te verhogen. Deze verhoging wordt twee maanden voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de klant bekend gemaakt. De klant heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
3. Wijzigingen in het Btw-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

Artikel 6 / Betaling en waarborgsom
1. Betaling vindt plaats in contanten dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door vakantiepark Zonnetij aangegeven bankrekeningnummer. 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, dan betaalt de klant volgens de termijnen en bedragen zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

Op dit moment hanteert Vakantiepark Zonnetij de navolgende betalingstermijnen;

  • Een boekingsbedrag t/m € 250,00 dient in een keer binnen 14 dagen na de bevestiging te worden voldaan
  • Voor een boekingsbedrag van meer dan € 250,00 dient 50% voldaan te worden binnen 14 dagen na de bevestiging.
  • Het volledige boekingsbedrag dient te allen tijden uiterlijk 6 weken voor aankomst te zijn voldaan
  • Pas nadat het volledige boekingsbedrag is voldaan kan de staanplaats op de camping, de Safari tent c.q. de bungalow (in-/excl. Stalling/weidegang) worden betrokken

3. Vakantiepark Zonnetij kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze een waarborgsom bij Vakantiepark Zonnetij deponeert ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde bij kortdurende overeenkomsten, dan wel ter hoogte van één maandprijs bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd en dienen uitsluitend tot zekerheid voor vakantiepark Zonnetij.

4. Vakantiepark Zonnetij mag zich verhalen op de waarborgsom terzake van al datgene wat de klant uit welken hoofde dan ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient bij het einde van de overeenkomst door vakantiepark Zonnetij onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 7 / Verzuim en incassokosten
1. De klant is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling op de in de overeenkomst vermelde vervaldag.
2. Over de niet tijdig verrichte betaling is de klant, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven onder lid 1 genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke vakantiepark Zonnetij heeft.
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bij geldvorderingen zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,00.

Artikel 8 / Niet-nakoming overeenkomst en retentierechten
1. Wanneer één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft de wederpartij het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Vakantiepark Zonnetij heeft het recht van terughouding (recht van retentie), wanneer de klant tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. In het geval een klant langer dan twee maanden in verzuim is, dan heeft vakantiepark Zonnetij het recht om – na verkrijging van een executoriale titel – het paard van de klant, de caravan van de klant – te verkopen en de opbrengst daarvan te verrekenen met hetgeen de klant alsdan verschuldigd is. Daarbij wordt het bepaalde in artikel 6 (sub 3 en 4) ten aanzien van een eventuele waarborgsom in acht genomen.

Artikel 9 / Beëindiging overeenkomst
1. Vakantiepark Zonnetij kan met inachtneming van een opzegtermijn van één maand een overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen wanneer zich een van de volgende situaties voordoet, namelijk: – Vakantiepark Zonnetij wegens herstructurering van zijn/haar bedrijf, de verhuurde ruimte zelf nodig heeft; – Vakantiepark Zonnetij ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de ingebruikgeving van de verhuurde ruimte te beëindigen; – Vakantiepark Zonnetij zijn bedrijf beëindigt; – om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs niet van Vakantiepark Zonnetij kan worden gevergd.
2. Aanvullend op hetgeen daarover in een overeenkomst is bepaald, kan Vakantiepark Zonnetij iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven opzeggen, indien: – de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, zodanige overlast blijven bezorgen aan Vakantiepark Zonnetij of aan de mede-klanten, dat de goede sfeer op en/of de goede naam van het bedrijf van gebruiker, naar beoordeling van Vakantiepark Zonnetij, ernstig worden aangetast; – de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden of het reglement ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van Vakantiepark Zonnetij niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet; – indien zich situaties voordoen waarbij de veiligheid respectievelijk de gezondheid van andere paarden en/of het paard van de klant, dan wel van mensen in gevaar komt. Met dien verstande, dat in geval van acuut, ernstig besmettingsgevaar, de overeenkomst niet eindigt, maar het paard tijdelijk in quarantaine geplaatst moet worden, dan wel zodanig gestald, dat de kans op besmetting voor de overige paarden zoveel mogelijk wordt beperkt.
– de klant in staat van faillissement verkeerd
3. De klant blijft gehouden de overeengekomen prijs over de reeds ingegane periode te betalen.

Artikel 10/ Ontruiming
Als de overeenkomst is geëindigd, dient de klant het bedrijf van Vakantiepark Zonnetij te verlaten, met medeneming van zijn eigendommen waarover Vakantiepark Zonnetij niet het recht van retentie heeft uitgeroepen. De klant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, die ontstaat bij de ontruiming en hem kan worden toegerekend.

Artikel 11/ Annulering door de klant
1. De klant is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Vakantiepark Zonnetij het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
2. In geval van niet-verschijnen op de overeengekomen datum, zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
3. Indien niet alle overeengekomen prestaties worden geannuleerd zijn op de geannuleerde prestaties onderstaande bepalingen naar verhouding van toepassing.
4. Bedragen die Vakantiepark Zonnetij met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de klant te allen tijde volledig aan Vakantiepark Zonnetij te worden vergoed, tenzij Vakantiepark Zonnetij onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.
5. Wanneer een reservering is gemaakt die betrekking heeft op de door Vakantiepark Zonnetij ter beschikking te stellen accommodatie, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
– Bij annuleren 14 dagen na bevestiging of tot 6 weken voor de bevestigde aankomstdatum dient u 50% van de kosten te betalen.
– Bij annuleren binnen 6 weken voor de aankomstdatum dient u 100% van de kosten te betalen.
– Voor privé-tochten, buitenritten of maatwerk arrangementen geldt een annuleringstermijn van 14 dagen.

Artikel 12/ Annulering door Vakantiepark Zonnetij
1. Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door Vakantiepark Zonnetij aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit.
2. Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft Vakantiepark Zonnetij het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.
3. Vakantiepark Zonnetij heeft het recht om zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn een overeenkomst te annuleren, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat het gebruik door de klant van de rechten voortvloeiende uit de overeenkomst een zodanig ander karakter heeft, dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van die klant, dat Vakantiepark Zonnetij de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van dit gebruik op de hoogte was geweest. Maakt Vakantiepark Zonnetij van deze bevoegdheid gebruik nadat de overeenkomst is ingegaan, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten prestaties, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor de genoten prestaties wordt in het voorkomende geval naar tijdsevenredigheid berekend.
4. Vakantiepark Zonnetij is gerechtigd om, in plaats van zijn in lid 3 hierboven bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, aan de klant nadere eisen te stellen ten aanzien van het gebruik van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Vakantiepark Zonnetij alsnog gerechtigd zijn in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

Artikel 13/ Gedragsregels en reglement
1. De klant, zijn gezinsleden en zijn bezoekers zijn gehouden de door Vakantiepark Zonnetij gestelde gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in het reglement van het bedrijf van Vakantiepark Zonnetij.
2. Het is Vakantiepark Zonnetij toegestaan de vorenbedoelde gedragsregels tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aan de klant worden bekendgemaakt danwel beschikbaar gesteld worden op de website van Vakantiepark Zonnetij.

Artikel 14/ Aansprakelijkheid gebruiker
1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel is Vakantiepark Zonnetij niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Vakantiepark Zonnetij aangeboden producten. Hieronder wordt ook specifiek verstaand de aangeboden diensten of deelname aan paard activiteiten.
2. Vakantiepark Zonnetij is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van Vakantiepark Zonnetij.
3. Vakantiepark Zonnetij is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Vakantiepark Zonnetij, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Vakantiepark Zonnetij dient te worden betracht.
4. Vakantiepark Zonnetij is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Vakantiepark Zonnetij.
5. Vakantiepark Zonnetij is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
6. De aansprakelijkheid van Vakantiepark Zonnetij voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Vakantiepark Zonnetij zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Artikel 15/ Aansprakelijkheid klant en verzekering
1. De klant is jegens Vakantiepark Zonnetij aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren.
2. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder ook begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van Vakantiepark Zonnetij verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van Vakantiepark Zonnetij verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald of op een van de weides vallende onder het weidebeleid van Vakantiepark Zonnetij.

Artikel 16/ Accommodatie
1. Vakantiepark Zonnetij is gehouden om tijdens de duur van de overeenkomst behoudens bijzondere omstandigheden aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is.
2. Vakantiepark Zonnetij is tevens gehouden behoudens bijzondere omstandigheden de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Vakantiepark Zonnetij gerechtigd om een reservering door een klant als vervallen te beschouwen, wanneer de klant zich niet op de eerste gereserveerde dag voor 18.00 uur bij Vakantiepark Zonnetij heeft gemeld, onverminderd het bepaalde in artikel 11 (annulering).
4. Vakantiepark Zonnetij is gerechtigd om van de klant te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie, dan volgens de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de klant als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd.
5. De klant heeft in het geval hierboven vermeld onder lid 4 het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van Vakantiepark Zonnetij betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. De klant heeft, indien Vakantiepark Zonnetij zich uitgaven bespaart door op basis van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal Vakantiepark Zonnetij nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 17/ Paarden
1. Paarden worden alleen in overleg met Vakantiepark Zonnetij geplaatst.
2. Nieuwe paarden dienen steeds te zijn ingeënt volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS), alsmede tegen rhinopneumonie. Van deze inentingen dient vóór de komst van het betreffende dier een inentingsbewijs aan gebruiker te worden overgelegd.
3. Met uitzondering van de paarden die zeer korte tijd op het bedrijf van Vakantiepark Zonnetij verblijven, worden alle paarden, in overleg met een dierenarts, op vaste tijden tenminste één keer per 9 maanden tegelijkertijd ingeënt conform de in lid 2 hierboven aangehaalde voorschriften.
4. Met uitzondering van de paarden die zeer korte tijd op het bedrijf van Vakantiepark Zonnetij verblijven, worden alle paarden op vaste tijden ca. 5 keer per jaar (tegelijkertijd) ontwormd. De kosten hiervan zijn voor de eigenaar van het betreffende dier en worden afzonderlijk op de nota vermeld.
5. In bijzondere situaties, zulks ter beoordeling van Vakantiepark Zonnetij, kunnen er om gezondheid technische redenen door Vakantiepark Zonnetij voorzorgsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van insleep, dan wel verspreiding van besmettelijke dierziekten. Deze maatregelen geschieden steeds in overleg met de dierenarts van Vakantiepark Zonnetij.

Artikel 18/ Dierenarts
1. Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant.
2. In situaties van nood is Vakantiepark Zonnetij zelfstandig bevoegd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is Vakantiepark Zonnetij bevoegd de hulp van de dierenarts in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van Vakantiepark Zonnetij.
3. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door de dierenarts/Vakantiepark Zonnetij aan de klant doorberekend.

Artikel 19/ Caravans, Tenten, Trailers en overige (paarden-)(vervoer)middelen
1. Caravans, Trailers en overige vervoers- en kampeermiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met Vakantiepark Zonnetij en op de plaats die Vakantiepark Zonnetij daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op de openbare weg voor het bedrijf van Vakantiepark Zonnetij.
2. Vakantiepark Zonnetij heeft het recht om voor het structureel stallen van trailers en overige vervoersmiddelen op het terrein/bedrijf van Vakantiepark Zonnetij, een vergoeding te vragen.
3. Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die (tijdelijk) op het bedrijf van Vakantiepark Zonnetij verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijke.

Artikel 20/ Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vakantiepark Zonnetij binnen 2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.
2. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

Artikel 21/ Geldigheid algemene voorwaarden
1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
2. Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 22/ Rechtskeuze
1. De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
2. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.